Waarom Dealerdirect?

Voorwaarden

Inkoopsites Dealerdirect

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 11 december 2018.

Dealerdirect:
Dealerdirect BV (hierna te noemen: 'Dealerdirect') zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08122057, waaronder tevens deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en exploitant van de online in- en verkoopsites zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.
Bieder:
Erkende voertuighandelaar (indien in Nederland actief erkend door de RDW), zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon welke een bieding heeft uitgebracht.
Koper:
Erkende voertuighandelaar (indien in Nederland actief erkend door de RDW), zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
Aanbieder:
De consument, of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon, welke een Voertuig aanbiedt op de verkoopsite.
Verkoper:
De consument, of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon, die een Voertuig heeft aangeboden op de verkoopsite en welke een bod heeft geaccepteerd.
Voertuig:
Een voertuig, zijnde een personen-, bedrijfsauto, vrachtwagen, motorfiets, scooter, caravan, camper, trailer of ander voer- of vaartuig, welke ter verkoop wordt aangeboden.
Kavel:
Een Voertuig, welke ter verkoop is aangeboden en welke is opgenomen in de administratie van de Verkoopsite(s). Aan dit Voertuig zal per veilingronde een uniek kavelnummer toegekend worden door Dealerdirect.
Inkoopsite(s):
De voertuiginkoopsites en inkoopapps die door Dealerdirect Nederland geëxploiteerd worden. Deze betreft o.a. de navolgende website: www.dealerdirect.eu. Ook valt de Dealerdirect App hieronder.
Verkoopsite(s):
De voertuigverkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden. Deze betreffen o.a. de navolgende website: www.ikwilvanmijnautoaf.nl en ikwilvanmijnmotoraf.nl (een volledig overzicht is te vinden op www.dealerdirect.eu/sites).
Handling fee:
Het bedrag dat door de Inkoopsite(s) in rekening wordt gebracht aan de Koper. Deze veilingkosten worden in mindering gebracht op de bieding voordat deze aan Verkoper wordt teruggekoppeld. Dit bedrag wordt vermeerderd met de omzetbelasting en na levering gefactureerd aan de Koper. Voor Verkoper is het verkopen van een Voertuig kosteloos.
Administratiekosten:
Kosten welke in rekening gebracht worden bij Koper indien het Koper te verwijten is dat een transactie geen doorgang heeft kunnen vinden.
Transactie:
Een wederzijdse verbintenis waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper over te nemen en te betalen. De Verkoper verplicht zich om het Voertuig te leveren aan Koper voor het overeengekomen bedrag.
Taxatie:
Het (in)schatten van de waarde van een Kavel naar aanleiding van een bieding door een Bieder.
Wederpartij:
De (Aan)Bieder of de (Ver)Koper die een Voertuig (in)koopt via de Inkoopsite(s) van Dealerdirect. Annuleringspercentage:
De verhouding niet succesvolle transacties ten opzichte van alle aangeboden transacties welke aan een Koper zijn aangeboden. Dit percentage kan zowel over het aantal transacties worden bepaald als over de som van de overeengekomen Handling fees.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Dealerdirect.
2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Aanbieders c.q. Verkopers of Bieders c.q. Kopers wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
3. Een Wederpartij, ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere en eerdere taxaties, transacties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Aanbieders c.q. Verkopers en Bieders c.q. Kopers, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Dealerdirect, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen en schriftelijk zijn bevestigd.
6. Indien Dealerdirect niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dealerdirect in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
7. Door zich in te schrijven als Bieder en/of het doen van biedingen op de Inkoopsite(s) en/of het bezoeken van Inkoopsite(s) en/of het tekenen van de Dealerdirect samenwerkingsovereenkomst en/of telefonisch akkoord te gaan met de aankoop van een Voertuig na bemiddeling door Dealerdirect gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. DIENSTVERLENING DEALERDIRECT

1. De dienstverlening van Dealerdirect ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij een wederzijds bindende afspraak over een Transactie tussen een Koper en Verkoper.
2. Dealerdirect stelt aan Bieders en Kopers een online veiling ter beschikking om Voertuigen in te kopen en te verkopen aan deelnemers van een besloten netwerk van handelaren en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platformen.
3. De Inkoopsite(s) van Dealerdirect biedt/bieden een platform voor Bieders en Kopers om Voertuigen in te kopen.

ARTIKEL 4. ACCOUNT

1. Iedere gebruiker van de Inkoopsite(s) van Dealerdirect ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de gebruiker vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient dit direct aan Dealerdirect kenbaar te worden gemaakt. Dealerdirect blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen. De gebruiker zal hierna een nieuw wachtwoord van Dealerdirect ontvangen. De gebruiker blijft steeds aansprakelijk in geval van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam.
2. Dealerdirect slaat de IP-adressen op van de locaties vanaf waar ingelogd wordt. De Inkoopsite(s) van Dealerdirect dienen uitsluitend vanaf een privé- en/of zakelijk adres gebruikt te worden, dit om misbruik tegen te gaan.
3. Indien het aantal annuleringen (Annuleringspercentage) te hoog oploopt, zulks te bepalen door Dealerdirect, dan is Dealerdirect gerechtigd een account te blokkeren.
4. De betalingstermijn van de facturen bedraagt 14 dagen. Indien betaling uitblijft, dan is Dealerdirect gerechtigd een account te blokkeren totdat het gehele openstaande bedrag voldaan is.
5. Indien overeengekomen is dat een aangekocht voertuig afgehaald dient te worden door Koper, dan staat daar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een termijn voor van maximaal drie weken. Indien het afhalen van een Voertuig niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan is Dealerdirect gerechtigd een account te blokkeren totdat af te halen Voertuigen ingenomen zijn.
6. Dealerdirect behoudt het recht om, zonder waarschuwing en/of nadere uitleg, gebruikers uit te sluiten van toegang tot haar Inkoopsite(s).
7. Indien een of meer van de leden van dit artikel niet correct nageleefd worden, kan Dealerdirect per direct en zonder nadere waarschuwing een account afsluiten. In voorkomend geval zijn de boetes zoals genoemd in artikel 8.4 van toepassing.

ARTIKEL 5. VEILING

1. Nadat een Voertuig is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent Dealerdirect het Voertuig een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal het Voertuig een bepaalde tijd (een veilingronde van minimaal 1 minuut tot maximaal 168 uur) op een online veiling worden geplaatst. Tijdens deze veiling zijn uitsluitend de voertuiggegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Inkoopsite(s) waarop uitsluitend door Dealerdirect goedgekeurde en officiële handelaren (De Bieder c.q. Koper) de Kavels kunnen bekijken en online een bieding kunnen uitbrengen.
2. Bieders zijn niet verplicht een Taxatie af te geven. In voorkomend geval is het mogelijk dat een Voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Taxatie te kunnen komen of dat de veilingtijd wordt verlengd. Ook kan een Voertuig meerdere keren aangeboden worden in de veiling.
3. Het is Bieder niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met Aanbieder naar aanleiding van een vermelding van haar Voertuig op de Inkoopwebsite(s), bijvoorbeeld doordat Aanbieder contactinformatie op afbeeldingen en/of in de omschrijving heeft geplaatst, doordat betreffend Voertuig ook elders wordt aangeboden of doordat Bieder toegang heeft tot een database of andere service waarin deze (contact)gegevens beschikbaar zijn. In voorkomend geval zijn de boetes zoals genoemd in artikel 8.4 van toepassing.
4. Nadat het Voertuig is aangemeld door Aanbieder, wordt de informatie betreffende het Voertuig gecontroleerd door Dealerdirect en wordt het Voertuig geactiveerd. Let op! Dit betreft een basiscontrole aan de hand van openbare registers zoals de RDW. Er vindt geen fysieke controle van het Voertuig plaats. Bieders hebben mogelijkheid biedingen te plaatsen op de Inkoopsite(s) of kunnen telefonisch hun bieding doorgeven. De telefonische biedingen worden ook verwerkt in de Veiling. Mocht de minimale prijs van de consument worden behaald, dan kan de Veiling vroegtijdig beëindigd worden. De keuze voor de uiteindelijke Koper kan op twee manieren worden bepaald.
- Mogelijkheid 1 is dat Aanbieder via de Verkoopwebsite akkoord gaat met het hoogste bod (na afloop van de veiling).
- Mogelijkheid 2 is dat Dealerdirect telefonisch een Transactie sluit. De keuze voor een Koper zal niet alleen afhangen van het hoogste bod, ook factoren als Annuleringspercentage, afstand tussen Koper en Verkoper, betalingsmoraal, rapportcijfer consumenten en aankoopfrequentie kunnen hierbij een rol spelen. De uiteindelijke keuze voor een Koper wordt bepaald door Dealerdirect.
5. Biedingen geplaatst door Bieder worden geacht een geldigheid van minimaal 4 weken te hebben, waarbij de kilometerstand van het geplaatste Voertuig met maximaal 5% mag stijgen. Mocht Bieder een bieding eerder in willen trekken, dan dient dit middels een e-mailbericht aan klantenservice AT dealerdirect PUNT nl plaats te vinden. De mogelijkheid tot het intrekken van een bieding vervalt zodra Aanbieder het bod heeft geaccepteerd en er sprake is van een Transactie.

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Nadat een Transactie tussen een Koper en een Verkoper tot stand is gekomen, mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij, mag Verkoper er niet voor kiezen het Voertuig niet te leveren en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren.
2. Het is Koper niet toegestaan kosten in rekening te brengen aan Verkoper op straffe van boetes zoals genoemd in artikel 8.4.
3. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro's te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overmaking van het op de factuur vermelde bedrag op het aangegeven bankrekeningnummer van Dealerdirect. Bij te late betaling van de factuur worden de incassokosten (minimaal € 40,-) doorbelast, bij het uitblijven van de betaling wordt de vordering uit handen gegeven aan een professionele incassopartner.
4. De administratie van Dealerdirect geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van gedane betalingen en van door Dealerdirect verrichte werkzaamheden.
5. Alle door Dealerdirect aan Bieder, Koper en Verkoper opgegeven biedingen zijn, tenzij anders is vermeld, inclusief omzetbelasting. Dit geldt niet voor de overeengekomen Handling fee, deze wordt vermeerderd met omzetbelasting aan Koper in rekening gebracht.
6. Op verzoek van Dealerdirect dient Koper aan Dealerdirect toegang te verlenen tot haar administratie om vast te kunnen stellen of bepaalde Voertuigen al dan niet zijn geleverd. Hieronder valt ook de door de RDW verstrekte opsomming van ingenomen Voertuigen en inkoopfacturen. Mocht Koper hier niet aan meewerken, dan zijn de boetes zoals genoemd in artikel 8.4 van toepassing.

ARTIKEL 7. LEVERING EN OVERDRACHT

1. Wanneer Bieder, conform de algemene voorwaarden, door zijn bod op de Inkoopsite(s) de hoogstbiedende is, of op andere wijze een aankoop geaccepteerd heeft, komt de Transactie tot stand. De Bieder wordt op dat moment Koper.
2. De Koper wordt verzocht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de Transactie contact op te nemen met Aanbieder c.q. Verkoper om een afspraak voor de overdracht te maken. Koper dient ervoor zorg te dragen dat hij in deze periode goed telefonisch bereikbaar is.
3. Koper is verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Inkoopsite overeengekomen koopsom aan Aanbieder te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Aanbieder c.q. Verkoper op het taxatieformulier. Mocht het Voertuig niet conform omschrijving zijn, dan heeft Koper de mogelijkheid een onderbouwd aangepast voorstel te doen of af te zien van aankoop van het Voertuig. Het is Koper niet toegestaan Verkoper kosten in rekening te brengen indien er geen inname van het Voertuig heeft plaatsgevonden.
4. Binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst dient de overdracht gerealiseerd te zijn. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dient Aanbieder Koper en Dealerdirect hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 werkdag, op de hoogte te stellen.
5. Aanbieder en Koper hebben het recht op verlenging van de termijn genoemd in lid 4 van dit artikel, indien door overmacht, voor rekening van de andere partij komende omstandigheden (waaronder begrepen de verplichtingen als genoemd in volgend artikel) of door enige wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden, in redelijkheid niet van Aanbieder dan wel van Koper kan worden gevergd dat de overdracht binnen de betreffende termijn wordt gerealiseerd.
6. Het herroepingsrecht op grond van de Wet Verkoop op Afstand is niet van toepassing, aangezien het hier een verkoop bij opbod betreft. Derhalve is de wettelijke bedenktijd van 7 dagen niet van toepassing.
7. Indien er door Aanbieder na de totstandkoming van de Transactie wordt besloten (na het bevestigen middels het klikken op de "Nu verkopen"-button op de Verkoopsite, telefonisch bevestigen of het bevestigen middels een e-mailbericht) om de levering niet te laten plaatsvinden, worden te allen tijde de administratiekosten in rekening gebracht. Gevallen waarin abusievelijk of door andere onduidelijk verklaarbare redenen is overgegaan tot de verkoop, worden daar niet van uitgezonderd, gelet op de dubbele bevestiging die te allen tijde wordt gevraagd alvorens tot definitieve verkoop te kunnen overgaan. Deze voorwaarde is ingesteld om misbruik van de dienstverlening van Dealerdirect te voorkomen en leveringen vanuit aanbiedende c.q. verkopende partijen te garanderen aan de Koper.
8. Aflevering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door Aanbieder bij Koper. De aflevering vindt plaats op het door Koper aangegeven bedrijfsadres binnen 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst.
9. Indien er is afgesproken dat het Voertuig door Koper bij Aanbieder wordt afgehaald, dan is Aanbieder verplicht om Koper in staat te stellen het Voertuig binnen een periode van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen.
10. Voor het geval dat partijen over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven periode en met een termijn van ten minste 24 uur.
11. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving van Aanbieder en samen met Aanbieder een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, zijn voor risico van Aanbieder, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van Koper.
12. Indien Koper constateert dat er sprake is van tegenstrijdigheid tussen het Voertuig en de omschrijving zoals deze door Aanbieder is aangegeven, dan heeft Koper het recht op een redelijke vermindering van de prijs of de mogelijkheid de Transactie ongedaan te maken c.q. te ontbinden. De Aanbieder c.q. Verkoper is niet verplicht met deze redelijke vermindering akkoord te gaan en heeft dan de mogelijkheid de Transactie kosteloos te ontbinden.
13. Alvorens tot betaling over te gaan, is Aanbieder verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs of de kentekencard. Daarnaast heeft Koper het recht om het kentekenbewijs of kentekencard te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
14. De koopsom dient door Koper aan Aanbieder betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.
15. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
16. Indien Koper het Voertuig koopt in een ander land dan zijn eigen land, dan wordt Koper geacht het Voertuig bij Aanbieder op te halen. Indien Koper een Voertuig koopt met een totale aanschafprijs (overeengekomen Koopprijs vermeerderd met Handling fee exclusief omzetbelasting) welke € 250,- of minder bedraagt, dan dient Koper het Voertuig bij Aanbieder op te halen.
17. Aangezien Dealerdirect voor het al dan niet toezenden van facturen voor de bemiddeling aan Koper onder andere afhankelijk is van de informatievoorziening door Koper, is het verboden valse of geen informatie te verstrekken over het al dan niet leveren van het Voertuig door Verkoper/Aanbieder aan Bieder/Koper, aan Bieder/Koper gelieerde onderneming of andere partij waar Koper vanaf weet. Koper mag bij een niet succesvolle Transactie Aanbieder uitsluitend verwijzen naar Dealerdirect en niet naar andere partijen. Indien er valse informatie wordt vertrekt of informatie over de levering wordt achtergehouden, dan wordt dit door Dealerdirect als fraude gezien en kan er bij justitie aangifte worden gedaan. In voorkomend geval zijn de boetes zoals genoemd in artikel 8.4 van toepassing.
18. Dealerdirect kan Administratiekosten in rekening brengen bij Koper indien de transactie wegens laakbaar handelen door beoogde Koper geen doorgang heeft gevonden. Deze Administratiekosten worden per geval apart bepaald door Dealerdirect en kunnen oplopen tot het bedrag van de misgelopen Handling fee en Aankoopkosten. Reden kan zijn, maar is niet beperkt tot, slechte telefonische bereikbaarheid, te laat afhalen van een aangekocht Voertuig of afwezig zijn tijdens geplande overdracht.
19. Indien een Transactie geen doorgang heeft gevonden door ernstig laakbaar handelen van Koper en Verkoper schadeloos gesteld dient te worden, dit ter beoordeling door Dealerdirect, dan zullen de kosten welke hiervoor door Dealerdirect gemaakt worden en het bedrag van de schadeloosstelling doorberekend worden aan Koper.
20. Indien er geen overeenstemming gevonden kan worden over de staat van het Voertuig of er een andere reden is dat de Transactie geen doorgang heeft kunnen vinden, dan dient dit onverwijld, of uiterlijk binnen 24 uur, door Koper en Verkoper aan Dealerdirect gemeld te worden. Dealerdirect zal dan trachten te bemiddelen tussen Koper en Verkoper. Dealerdirect houdt dan de mogelijkheid een poging te doen om binnen de levertermijn alsnog een andere Koper te vinden voor het Voertuig. Het is Koper niet toegestaan Verkoper te verwijzen naar een andere potentiële koper of bemiddelaar. In voorkomend geval zijn de boetes zoals genoemd in artikel 8.4 van toepassing.
21. Mochten Koper en Verkoper in een later stadium, maar binnen een periode van zes maanden, alsnog overeenstemming bereiken over de aankoop, het bemiddelen bij de verkoop en/of in consignatie nemen van het Voertuig, dan wordt dit geacht te zijn gebeurd na bemiddeling door Dealerdirect. In dit geval dient dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 24 uur, gemeld te worden aan Dealerdirect. De oorspronkelijke Handling fee en Aankoopkosten zijn in dat geval van toepassing. Wordt het melden nagelaten, dan zijn de boetes zoals genoemd in artikel 8.4 van toepassing.
22. Het is Koper niet toegestaan de werkwijze van Dealerdirect en/of de overeengekomen Handling fee te publiceren of te communiceren met Verkoper of andere partijen. In voorkomend geval kan Dealerdirect samenwerking met Koper eenzijdig beëindigen en kan Dealerdirect de boetes zoals genoemd in artikel 8.4 in rekening brengen.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten en merkrechten op de Verkoopsite(s), de Inkoopsite(s), apps en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de In- en Verkoopsites, rusten bij Dealerdirect.
2. Alle door Dealerdirect verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dealerdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd, het copyright en de eventuele aanspraak op Geschriftenbescherming liggen bij Dealerdirect.
4. Bij overtreding van een of meerdere van de in dit artikel genoemde verbodsbepalingen verbeurt de wederpartij partij ten behoeve van Dealerdirect een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- alsmede een boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Dealerdirect op vergoeding van de volledige door haar geleden schade, met kosten en interesten te vermeerderen met omzetbelasting. Onverminderd het recht van Dealerdirect op vergoeding van de volledige door haar geleden schade, waaronder, maar niet beperkt tot, Handling fee en Aankoopkosten.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

1. Dealerdirect verschaft Bieders c.q. Kopers en Aanbieders c.q. Verkopers toegang tot de door haar geëxploiteerde websites en gebruik van haar diensten. Hoewel Dealerdirect zich zal inzetten voor een onbelemmerde toegang tot het systeem, kan zij geen onbelemmerde toegang garanderen.
2. Dealerdirect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Dealerdirect redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Dealerdirect ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
3. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Dealerdirect geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door brand, stroomstoring, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Dealerdirect gevergd kan worden. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Dealerdirect feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
4. In geval van overmacht worden de verplichtingen aan de zijde van Dealerdirect opgeschort tot nader order.

ARTIKEL 10. BEZWAAR

1. Een eventuele klacht met betrekking tot de bemiddeling of het factuurbedrag betreffende de kosten bij eenzijdige annulering van de koopovereenkomst dient schriftelijk binnen acht dagen nadat de overeenkomst is afgerond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur aan Dealerdirect kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

1. Dealerdirect accepteert geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden.
2. Dealerdirect is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de door haar verleende diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, de inhoud en/of juistheid van de door Dealerdirect, Bieder c.q. Koper of Aanbieder c.q. Verkoper verstrekte informatie. De inhoud van de door Dealerdirect uitgevoerde opdracht heeft slechts een informatief en indicatief karakter. Dealerdirect verstrekt ter zake geen enkele garantie.
3. Dealerdirect is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede inbegrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Dealerdirect.
4. Dealerdirect is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door, of het gevolg is van, onjuiste of onvolledige informatie zijdens de wederpartij.
5. Dealerdirect heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken, waarbij de wederpartij haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
6. De wederpartij vrijwaart Dealerdirect tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met een Transactie samenhangen.

ARTIKEL 12. PRIVACY

1. Aanbieder is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Inkoopsite ter beschikking van Dealerdirect en Bieders te stellen.
2. Dealerdirect mag het door Aanbieder opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. Indien het door Dealerdirect verstrekte advies de wederpartij niet bereikt doordat het opgegeven (e-mail)adres niet juist blijkt te zijn, blijft de overeenkomst, waaronder het overeengekomen bedrag, geldig.
3. Aanbieder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden waarop Dealerdirect de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd. Dealerdirect aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
4. De Inkoopsites zijn een onderdeel van Dealerdirect. Dealerdirect is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Dealerdirect van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Dealerdirect zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5. Gegevens van Aanbieder zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Dealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
6. Gegevens van Bieder zijn tijdens de taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Dealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
7. Uitsluitend indien Aanbieder akkoord gaat met de bieding en er een koopovereenkomst is gesloten, dan zullen de gegevens van Koper middels een e-mailbericht aan Verkoper bekend gemaakt worden. Ook zullen dan de gegevens van Verkoper middels een e-mailbericht aan Koper bekend gemaakt worden. Het is deze partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
8. De Wederpartij erkent dat Dealerdirect gerechtigd is de aan haar verstrekte gegevens ten behoeve van haar eigen activiteiten te gebruiken.
9. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Dealerdirect gebruikt gegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Dealerdirect, andere websites van Dealerdirect en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Dealerdirect rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene geen prijs stelt op informatie, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'blokkering' een notificatie sturen naar: Dealerdirect BV, Josink Maatweg 43, 7545 PS te Enschede.
10. Indien Aanbieder geen nieuwe taxatie wil ontvangen, dan kan hij dit telefonisch of middels een emailbericht doorgeven aan de klantenservice.
11. Alle informatie over de gebruikers van de Inkoopsite(s), welke gebruikers aan Dealerdirect ter beschikking stellen, wordt vertrouwelijk behandeld.
12. Dealerdirect behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
13. Enige tijd na het aanmelden van het Voertuig op de verkoopwebsite zal Aanbieder een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om ervoor te zorgen dat het Voertuig ter taxatie aangeboden wordt. Enige ogenblikken daarna zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar Aanbieder. Met behulp van deze e-mail kan Aanbieder controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Inkoopsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan of als er aanvullingen gedaan dienen te worden, dan kan er telefonisch contact opgenomen worden met de klantenservice van Dealerdirect.
14. Dealerdirect maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar Inkoopsite(s) te kunnen gebruiken. Dealerdirect gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Inkoopsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Dealerdirect cookies om de doeltreffendheid van haar Inkoopsite(s) en de overige activiteiten op de websites te onderzoeken. Indien de Inkoopsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Inkoopsite(s) van Dealerdirect wordt verminderd, dan wel dat de Inkoopsite(s) van Dealerdirect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) het IP-adres; 2) sessienummer en 3) een klantnummer.
15. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen. Dit doen wij in uw en ons belang. Door het opnemen van de gesprekken hoeft u geen of veel minder schriftelijke informatie te verstrekken. Daarnaast is achteraf altijd vast te stellen welke afspraken telefonisch gemaakt zijn.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN

1. Op de algemene voorwaarden en de via de Inkoopsite(s) gesloten overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of een via de Inkoopsite(s) gesloten overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Dealerdirect ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gevestigd is.
3. Een klacht van Koper kan telefonisch (7 dagen per week bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur via telefoonnummer 053 - 7118003) of middels een e-mailbericht gemeld worden bij de afdeling Klantenservice via e-mailadres klantenservice AT ikwilvanmijnautoaf PUNT nl.

ARTIKEL 14. DRUK- EN TYPEFOUTEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld onder voorbehoud van druk- en typfouten en Dealerdirect aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.