Waarom Dealerdirect?

Voorwaarden

Veilingsites Dealerdirect


ARTIKEL 1. DEFINITIES


In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Dealerdirect:
Dealerdirect BVBA, zoals ingeschreven bij de Kruispunt Bank der Ondernemingen (KBO) onder nummer 839 741 272 met maatschappelijke zetel te Kolonel Begaultlaan 1A/51 3012 Leuven en met RPR Brussel, waaronder tevens deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden en exploitant van de online Veilingsites en Verkoopsites zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.
Bieding:
De bieding door een Bieder uitgebracht op een Kavel op de Veilingsite, per mail of telefonisch.
Bieder:
Het erkende autobedrijf met wie een Samenwerkingsovereenkomst werd gesloten, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een Bieding heeft uitgebracht.
Koper:
Het erkende autobedrijf met wie een Samenwerkingsovereenkomst werd gesloten, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
Aanbieder:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op de Verkoopsite.
Verkoper:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
Voertuig:
Een voertuig, zijnde een personen- of bedrijfsauto, motor, camper, caravan, scooter die ter verkoop wordt aangeboden op een Verkoopsite.
Kavel:
Een Voertuig welke is opgenomen in de administratie van de Verkoopsites en een uniek kavelnummer kreeg van Dealerdirect.
Veilingsite(s):
De auto-inkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden en middels dewelke Dealerdirect een veiling ter beschikking stelt aan de Wederpartij waarop de Wederpartij Biedingen kan uitbrengen op Voertuigen van Aanbieders en Voertuigen kan aankopen van Aanbieders c.q. Verkopers. Deze betreffen o.a. de navolgende websites: www.dealerdirect.nl, www.dealerdirect.be en www.dealerdirect.de, www.dealerdirect.eu.
Verkoopsite(s):
De autoverkoopsites die door Dealerdirect geëxploiteerd worden en middels dewelke Dealerdirect een platform ter beschikking stelt aan Aanbieders en Verkopers om hun Voertuig te verkopen. Deze betreffen o.a. de navolgende websites: www.ikwilvanmijnautoaf.nl , www.toyota-export.nl, www.123autoverkoop.nl, www.handelsbod.nl, www.turbotaxatie.nl, www.autoverkopen.nl, www.verkopenauto.nl, www.autoonlineverkopen.nl, www.autoopkoop.nl, www.ikwilvanmijnaf.nl, www.autoverkopentips.nl, www.autoverkopengratis.nl, www.toyotaexport.nl, www.ikwilvanmijnautoaf.be, www.hoeautoverkopen.nl en www.auto-online-verkopen.nl (ga voor volledige overzicht naar www.dealerdirect.be/sites)
Handlingsfee:
Het bedrag dat door Dealerdirect voor het gebruik van de Veilingsite(s) in rekening wordt gebracht aan de Koper per Transactie. Dit bedrag wordt berekend in functie van de Bieding en meegedeeld aan de Koper bij het bemiddelen van de Transactie. Dit bedrag wordt vermeerderd met de BTW en na levering van het Voertuig gefactureerd aan de Koper. Voor de Verkoper is het verkopen van een Voertuig kosteloos.
Transactie:
Een wederzijdse verbintenis waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper over te nemen en de overeengekomen prijs aan de Verkoper te betalen. De Verkoper verplicht zich om het Voertuig te leveren aan de Koper.
Taxatie:
Het (in)schatten van de waarde van een Kavel in verband met een Bieding door een Bieder.
Wederpartij:
Het erkende autobedrijf, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een Samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Dealerdirect, die mogelijks een Bieding heeft uitgebracht of een Voertuig heeft gekocht via de Veilingsite.
Partijen:
Dealerdirect en de Bieder, de Koper of de Wederpartij.
Samenwerkingsovereenkomst:
De overeenkomst die de Wederpartij sluit met Dealerdirect om gebruik te maken van haar diensten zoals het online/offline bemiddelen bij de koop van Voertuigen, het verwerven van leads middels on- en offline marketing, het aanbieden van het online veilingplatform op de Veilingsite, het verzamelen van biedingen op deze Voertuigen, het bemiddelen bij het sluiten en uitvoeren van Transacties, het begeleiden van het leveringstraject en het verlenen van klantenservice.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID


1. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder ogenblik geraadpleegd, afgedrukt of gedownload worden op de Veilingsite.
2. Dealerdirect behoudt zich de mogelijkheid voor haar algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 01/12/2014 en vervangen alle voorgaande.
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de Veilingsite, op de dienstverlening van Dealerdirect, op alle overeenkomsten die Dealerdirect aangaat voor het gebruik van de Veilingsite en haar dienstverlening zoals de Samenwerkingsovereenkomst en op alle Taxaties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Dealerdirect.
5. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Bieders, Kopers of Wederpartijen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Een Wederpartij ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met de toepassing van deze algemene voorwaarden op een later gebruik van de Veilingsite, op een later gebruik van de dienstverlening van Dealerdirect, op latere overeenkomsten gesloten met Dealerdirect voor het gebruik van de Veilingsite en haar dienstverlening, of op latere Taxaties, bemiddelingen, overeenkomsten en overige verbintenissen , welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Dealerdirect, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
8. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
9. Indien Dealerdirect niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dealerdirect in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3. DIENSTVERLENING DEALERDIRECT


1. De dienstverlening van Dealerdirect heeft alleen en uitsluitend betrekking op het bemiddelen bij het tot stand komen en uitvoeren van een Transactie tussen een Koper en Verkoper.
2. Dealerdirect stelt aan de Wederpartij via een Veilingsite een online veiling ter beschikking om Voertuigen in te kopen van Aanbieders en draagt zorg voor het onderhoud van genoemde platformen.
3. Dealerdirect is nooit partij in een Transactie of enige andere afspraak over het kopen en verkopen van een Voertuig. Afspraken betreffende het verhandelde Voertuig zijn uitsluitend een aangelegenheid tussen de Koper en Verkoper. Geschillen tussen de Koper en Verkoper dienen tussen hen geregeld te worden.

ARTIKEL 4. ACCOUNT


1. Een Wederpartij kan bieden op een Voertuig of een Voertuig aankopen middels een Veilingsite. Daartoe sluit de Wederpartij een Samenwerkingsovereenkomst met Dealerdirect, waarop een account wordt aangemaakt door Dealerdirect.
2. Iedere Wederpartij die een Samenwerkingsovereenkomst sloot met Dealerdirect en waarvoor een account aangemaakt werd, ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de Wederpartij vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient dit direct aan Dealerdirect kenbaar te worden gemaakt. Dealerdirect blokkeert in voorkomend geval de verdere toegang van het account, om misbruik in naam van de Wederpartij te voorkomen. De Wederpartij zal hierna een nieuw wachtwoord van Dealerdirect ontvangen. De Wederpartij blijft steeds aansprakelijk in geval van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam.
3. Dealerdirect slaat de IP adressen op van de locaties waar vanaf ingelogd wordt. De Veilingsite(s) van Dealerdirect dienen uitsluitend vanaf een privé en/of zakelijk adres gebruikt te worden, dit om misbruik tegen te gaan.
4. Indien het aantal annuleringen van Transacties door de Wederpartij ruim boven het gemiddelde uitkomt of bij wanbetalingen van de Wederpartij, is Dealerdirect gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden en het account van de Wederpartij af te sluiten. In voorkomend geval is de Wederpartij gehouden tot betaling aan Dealerdirect van de boetes zoals genoemd in artikel 8.3., onverminderd het recht van Dealerdirect om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.
5. De betalingstermijn van de facturen bedraagt 14 kalenderdagen. Indien betaling van de facturen door de Wederpartij uitblijft, dan is Dealerdirect gerechtigd het account van de Wederpartij te blokkeren totdat het gehele factuurbedrag voldaan is. Dealerdirect is eveneens gerechtigd het account van de Wederpartij te blokkeren wanneer de Transactie niet tijdig voltooid wordt.
6. Dealerdirect behoudt het recht om, zonder waarschuwing en/of nadere uitleg, een Wederpartij uit te sluiten van toegang tot haar Veilingsite(s), het account van de Wederpartij af te sluiten en de Samenwerkingsovereenkomst te beëindigen mits toekenning aan de Wederpartij van een opzeggingstermijn van 48 uur. De Wederpartij kan de Samenwerkingsovereenkomst beëindigen mits toekenning aan Dealerdirect van een opzeggingstermijn van 48 uur of betaling aan Dealerdirect van een opzeggingsvergoeding van € 5.000 in geval van fraude.
7. Indien een of meer van de leden van dit artikel niet correct nageleefd worden, kan Dealerdirect per direct en zonder nadere waarschuwing het account van de Wederpartij afsluiten voor Biedingen en indien nodig het account van de Wederpartij volledig afsluiten en de Samenwerkingsovereenkomst ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding. In voorkomend geval is de Wederpartij gehouden tot betaling aan Dealerdirect van de boetes zoals genoemd in artikel 8.3, onverminderd het recht van Dealerdirect om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.

ARTIKEL 5. VEILING


1. Nadat een Voertuig is aangemeld op een van de Verkoopsites, kent Dealerdirect het Voertuig een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal het Voertuig een bepaalde tijd (een veilingronde van minimaal 1 minuut tot maximaal 48 uur) op een veiling worden geplaatst. Tijdens deze veiling zijn uitsluitend de voertuiggegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van de Veilingsite(s) waarop uitsluitend de Wederpartijen de Kavels kunnen bekijken en online een Bieding kunnen uitbrengen.
2. Wederpartijen zijn niet verplicht een Taxatie af te geven. In voorkomend geval is het mogelijk dat een Voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Transactie te kunnen komen.

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BETALINGEN


1. Nadat een Transactie tussen een Koper en een Verkoper tot stand is gekomen, mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij, mag Verkoper er niet voor kiezen het Voertuig niet te leveren en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren.
2. Het is Koper niet toegestaan kosten in rekening te brengen aan Verkoper op straffe van boetes zoals genoemd in artikel 8.4.
3. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro's te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overmaking van het op de factuur vermelde bedrag op het aangegeven bankrekeningnummer van Dealerdirect. Bij te late betaling van de factuur worden de incassokosten (minimaal € 40,-) doorbelast, bij het uitblijven van de betaling wordt de vordering uit handen gegeven aan een professionele incassopartner.
4. De administratie van Dealerdirect geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van gedane betalingen en van door Dealerdirect verrichte werkzaamheden.
5. Alle door Dealerdirect aan Bieder, Koper en Verkoper opgegeven biedingen zijn, tenzij anders is vermeld, inclusief omzetbelasting. Dit geldt niet voor de overeengekomen Handling fee, deze wordt vermeerderd met omzetbelasting aan Koper in rekening gebracht.
6. Op verzoek van Dealerdirect dient Koper aan Dealerdirect toegang te verlenen tot haar administratie om vast te kunnen stellen of bepaalde Voertuigen al dan niet zijn geleverd. Hieronder valt ook de door de RDW verstrekte opsomming van ingenomen Voertuigen en inkoopfacturen. Mocht Koper hier niet aan meewerken, dan zijn de boetes zoals genoemd in artikel 8.4 van toepassing.

ARTIKEL 7. LEVERING EN OVERDRACHT


1. Wanneer Bieder, conform de algemene voorwaarden, door zijn Bieding op de Veilingsite(s) of op andere wijze uitgebracht, de hoogstbiedende is, en de Aanbieder akkoord is met de Bieding, komt de Transactie tot stand. De Bieder wordt op dat moment Koper en de Aanbieder wordt op dat moment Verkoper.
2. De Verkoper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Transactie, middels een e-mailbericht, SMS bericht of telefonisch contact op te nemen met de Koper om een afspraak voor de overdracht van het Voertuig te maken tenzij anders telefonisch aangegeven door Dealerdirect.
3. Koper is verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Veilingsite en/of volgens verkoopovereenkomst overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door de Aanbieder c.q. Verkoper op het taxatieformulier.
4. Binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Transactie dient de Transactie uitgevoerd te zijn. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dienen Verkoper en de Koper, Dealerdirect hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
5. Verkoper en Koper hebben het recht op verlenging van de termijn genoemd in lid 4 van dit artikel, indien door overmacht, door de andere partij, respectievelijk de Koper of de Verkoper (vb. tekortkoming aan de verplichtingen zoals genoemd in volgend artikel) of door enige wijziging in de Transactie, in redelijkheid niet van Verkoper dan wel van Koper kan worden gevergd dat de overdracht binnen de betreffende termijn wordt gerealiseerd.
6. Indien de termijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt vertraagd ten gevolge van factoren welke niet te wijten zijn aan noch voor rekening van Dealerdirect komen, dienen de daaruit voor Dealerdirect voortvloeiende schade, kosten en gederfde inkomsten door de partij te worden vergoed die aansprakelijk is voor de vertraging, hetzij de Verkoper of de Koper. Ingeval de vertraging aan de Koper is te wijten, is Koper aan Dealerdirect de Handlingsfee verschuldigd.
7. De Wederpartij beseft dat elke deelname aan een veiling - door een Bieding te plaatsen - een wettelijk bindend transactievoorstel vormt.
8. Aflevering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door de Verkoper bij de Koper. Indien afhaling bij de Verkoper nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient de afhaling plaats te vinden op het door de Verkoper aangegeven adres. De aflevering moet plaats vinden binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Transactie.
9. Indien er is afgesproken dat het Voertuig door de Koper bij de Verkoper wordt afgehaald dan is de Verkoper verplicht om de Koper in staat te stellen het Voertuig binnen het tijdsperk van 14 dagen na de totstandkoming van de Transactie tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen.
10. Voor het geval dat de Verkoper en de Koper over het tijdstip van het afhalen geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip door de Koper vastgesteld, maar wel binnen het aangegeven tijdsperk en met een termijn van ten minste 24 uur.
11. Alvorens tot betaling van de koopsom aan de Verkoper over te gaan, heeft de Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving van de Verkoper en samen met de Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit zijn voor risico van de Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van Koper.
12. Indien Koper constateert dat er sprake is van tegenstrijdigheid tussen het Voertuig en de omschrijving daarvan van de Verkoper, kan de Koper de Transactie annuleren en eventueel een nieuwe Transactie sluiten met de Verkoper, de commissie blijft gelijk zoals.
13. Alvorens tot betaling van de koopsom aan de Verkoper over te gaan, is de Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Daarnaast heeft Koper het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
14. De koopsom dient door de Koper aan de Verkoper betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.
15. De Koper en de Verkoper zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
16. Indien een Koper een Voertuig koopt in een ander land dan zijn eigen land dan wordt de Koper geacht het Voertuig bij de Verkoper op te halen, tenzij anders overeengekomen tussen Koper en Verkoper.
17. Binnen de 24 uur na de volledige uitvoering van de Transactie dient de Wederpartij Dealerdirect daarvan op de hoogte te brengen. Bij het niet voldoen aan deze verplichting brengt Dealerdirect € 5.000,- in rekening aan de Wederpartij.
18. Aangezien Dealerdirect voor het al dan niet toezenden van facturen voor de bemiddeling aan de Koper onder andere afhankelijk is van de informatievoorziening door de Koper is het verboden dat er valse informatie wordt verstrekt over het al dan niet leveren van het Voertuig door de Verkoper aan de Koper, aan de Koper gelieerde onderneming of andere partij waar Koper vanaf weet. Indien er valse informatie wordt verstrekt of informatie over de levering wordt achtergehouden dan wordt dit door Dealerdirect als fraude gezien en kan er bij justitie aangifte worden gedaan. Overtreding van de in dit artikel genoemde verbodsbepalingen verbeurt de Koper ten behoeve van Dealerdirect een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- alsmede een boete van € 500,- voor elk volgend Voertuig dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Dealerdirect op vergoeding van de volledige door haar geleden schade en de Handlingsfee, te vermeerderen met kosten en interesten.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM


1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de Verkoopsite, de Veilingsite en alle verstrekte informatie, al dan niet op of via de Veiling- en Verkoopsites, rusten bij Dealerdirect.
2. Alle door Dealerdirect verstrekte stukken (zoals werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dealerdirect worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Bij overtreding van een van in dit artikel genoemde verbodsbepalingen verbeurt de Wederpartij ten behoeve van Dealerdirect een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- alsmede een boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Dealerdirect op vergoeding van de volledige door haar geleden schade, met kosten en interesten.

ARTIKEL 9. OVERMACHT


1. Dealerdirect verschaft Bieders c.q. Kopers c.q. Wederpartijen toegang tot de Veilingsites en gebruik van haar diensten. Hoewel Dealerdirect zich zal inzetten voor een onbelemmerde toegang tot het systeem, kan zij geen ononderbroken of onbelemmerde toegang garanderen.
2. Dealerdirect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Dealerdirect redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Dealerdirect ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
3. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Dealerdirect geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door brand, stroomstoring, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Dealerdirect gevergd kan worden. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Dealerdirect feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
4. In geval van overmacht worden de verplichtingen aan de zijde van Dealerdirect opgeschort tot nader order.
5. Indien de overmacht langer dan 14 dagen zou duren, is Dealerdirect gerechtigd om de Samenwerkingsovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en het account af te sluiten, zonder dat Dealerdirect hiervoor enige vergoeding dient te betalen.

ARTIKEL 10. RECLAME


1. Een eventuele klacht met betrekking tot het gebruik en het functioneren van een Veilingsite, de dienstverlening van Dealerdirect, de Samenwerkingsovereenkomst of enig factuurbedrag dient schriftelijk te gebeuren aan Dealerdirect. Klachten met betrekking tot de facturen dienen binnen 8 werkdagen (uiterlijk 14 kalenderdagen) na ontvangst van de factuur aan Dealerdirect te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID


1. Dealerdirect accepteert geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden.
2. Dealerdirect is, behoudens gevallen van bedrog, fraude, opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de door haar verleende diensten, waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en/of juistheid van de door Dealerdirect, Wederpartij of Aanbieder c.q. Verkoper verstrekte informatie. De inhoud van de door Dealerdirect uitgevoerde opdracht heeft slechts een informatief en indicatief karakter. Dealerdirect verstrekt ter zake geen enkele garantie.
3. Dealerdirect is, behoudens gevallen van bedrog, fraude, opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Wederpartij, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Dealerdirect.
4. Dealerdirect is, behoudens gevallen van bedrog, fraude, opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de Wederpartij.
5. Dealerdirect heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Wederpartij ongedaan te maken, waarbij de Wederpartij haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
6. De Wederpartij vrijwaart Dealerdirect tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met een Transactie samenhangen.
7. De aansprakelijkheid van Dealerdirect is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Dealerdirect in het voorkomende geval uitkeert.

ARTIKEL 12. PRIVACY


1. De Aanbieder c.q. Verkoper is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Bieders overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende Taxatie, tijdig in de gewenste vorm middels de formulieren op de Verkoopsite ter beschikking van Dealerdirect en de Bieders te stellen.
2. De Veilingsites zijn een onderdeel van Dealerdirect. Dealerdirect is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Dealerdirect van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Dealerdirect zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
3. De gegevens van de Aanbieder c.q. Verkoper zijn tijdens de Taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Dealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
4. De gegevens van de Bieder c.q. Koper zijn tijdens de Taxatie en daarna uitsluitend in te zien door Dealerdirect en zullen niet openbaar worden gemaakt tijdens het taxatieverzoek.
5. Uitsluitend indien de Aanbieder akkoord gaat met de Bieding en er een Transactie tot stand is gekomen dan zullen de gegevens van de Koper middels een e-mail bericht aan de Verkoper bekend gemaakt worden, ook zullen dan de gegevens van de Verkoper middels een e-mail bericht aan de Koper bekend gemaakt worden. Het is de Verkoper en de Koper niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
6. De Wederpartij aanvaardt dat Dealerdirect gerechtigd is de aan haar verstrekte gegevens ten behoeve van haar eigen activiteiten te gebruiken.
7. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Dealerdirect gebruikt gegevens van Aanbieders, Bieders, Kopers en Verkopers en Wederpartij voor haar dienstverlening, de Samenwerkingsovereenkomst, en de totstandkoming en de voltooiing van de Transactie. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van Dealerdirect, andere websites van Dealerdirect en voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Dealerdirect rekening te houden met de voorkeuren van de betrokkene om wiens persoonsgegevens het gaat. Indien de betrokkene zich wenst te verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dient hij dit schriftelijk mee te delen en onder vermelding van 'blokkering' een notificatie sturen naar: Dealerdirect BVBA, Kolonel Begaultlaan 1A/51, 3012 Leuven.
8. Indien de Aanbieder geen nieuwe Taxatie wil ontvangen dan kan hij dit telefonisch doorgeven aan de klantenservice of zich afmelden op de aangegeven plek op de Verkoopsite.
9. Alle informatie over de Wederpartij, die zij aan Dealerdirect ter beschikking stelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
10. Dealerdirect behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
11. Enige tijd na het openen van een account op de Veilingsite zal de Wederpartij een e-mail ontvangen welke bevestigd moet worden om te zorgen dat de Wederpartij kan deelnemen aan de veiling. Enige ogenblikken daarna zal er een samenvatting van de ontvangen gegevens per e-mail verzonden worden naar de Wederpartij. Met behulp van deze e-mail kan de Wederpartij controleren of alle gegevens goed zijn ontvangen bij de Veilingsite. Indien hier onjuistheden in vermeld staan of als er aanvullingen gedaan dienen te worden dan kan er telefonisch contact opgenomen worden met de klantenservice van Dealerdirect.
12. Dealerdirect maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar Veilingsite(s) te kunnen gebruiken. Dealerdirect gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar Veilingsite(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Dealerdirect cookies om de doeltreffendheid van haar Veilingsite(s) en de overige activiteiten op de website te onderzoeken. Indien de Veilingsite(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de Veilingsite(s) van Dealerdirect wordt verminderd, dan wel dat de Veilingsite(s) van Dealerdirect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) uw IP-adres indien noodzakelijk; 2) sessienummer en 3) een klantnummer indien noodzakelijk.
13. Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen. Dit doet Dealerdirect in haar eigen belang en dat van de Wederpartij. Door het opnemen van de gesprekken hoeft de Wederpartij geen of veel minder schriftelijke informatie te verstrekken. Daarnaast is achteraf altijd vast te stellen welke afspraak telefonisch gemaakt werd.
14. De Wederpartij heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden. Dit inzage- en correctierecht kan via een gedateerde en ondertekende brief worden aangevraagd aan Dealerdirect bvba, Kolonel Begaultlaan 1A/51 te 3012 Leuven. Bij het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden geeft men automatisch het recht aan Dealerdirect om de bedrijfsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien dit niet gewenst is kan met dit schriftelijk doorgeven.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN


1. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten betreffende de dienstverlening van Dealerdirect, zoals de Samenwerkingsovereenkomst en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of voornoemde overeenkomsten of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Dealerdirect ten tijde van de Samenwerkingsovereenkomst gevestigd is.
3. De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, opname telefoongesprekken, gegevensback-ups, SMS,...).

ARTIKEL 14. DRUK- EN TYPEFOUTEN


1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld onder voorbehoud van druk- en typefouten en Dealerdirect aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid, met uitzondering van haar aansprakelijkheid voor haar bedrog, fraude of opzet.
2. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.